Закон України Про планування і забудову територій
З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про планування і забудову територій


  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.250 ) 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 109-V ( 109-16 ) від 12.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.412
N 434-V ( 434-16 ) від 12.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.70
N 703-V ( 703-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 21, ст.287
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 17, ст.236
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 -
зміни діють до 1 вересня 2012 року
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
N 2504-VI ( 2504-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 1, ст.5
N 2625-VI ( 2625-17 ) від 21.10.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.73 }

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи
планування, забудови та іншого використання територій і
спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів з
урахуванням громадських і приватних інтересів. { Преамбула в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }


 Р о з д і л I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
територія - частина земної поверхні у визначених межах
(кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та
створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з
повітряним простором та розташованими під нею надрами;
планування територій - процес регулювання використання
територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної
документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;
містобудівна документація - затверджені текстові і графічні
матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше
використання територій, з урахуванням яких визначається цільове
призначення земель; { Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
проектна документація - затверджені текстові та графічні
матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні,
архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а
також кошториси об'єктів будівництва;
Генеральна схема планування території України - містобудівна
документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та
використання території України;
схема планування території - містобудівна документація, яка
визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого
використання відповідних територій адміністративно-територіальних
одиниць, їх окремих частин;
генеральний план населеного пункту - містобудівна
документація, яка визначає принципові вирішення розвитку,
планування, забудови та іншого використання території населеного
пункту;
детальний план території - містобудівна документація, що
визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших
ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні
обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів
містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів,
кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених
пунктів; { Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 }
проект забудови територій - документація, що поєднує
властивості містобудівної та проектної документації, яка
розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд;
об'єкти планування - територія України, території
адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі
земельні ділянки;
суб'єкти планування - органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи;
регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким
встановлюється загальний для територій і населених пунктів
області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та
Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки
Крим, міст обласного значення) порядок планування, забудови та
іншого використання територій і окремих земельних ділянок;
місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким
встановлюється порядок планування і забудови та іншого
використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік
усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого
використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон,
визначених планом зонування;
інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних,
транспортних споруд і комунікацій;
червоні лінії - визначені в містобудівній документації
відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та
запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території
мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;
лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній
документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних
ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших
територій;
містобудівне обґрунтування - вид містобудівної документації,
в якому відповідно до державних будівельних та інших норм,
стандартів і правил, положень містобудівної документації
визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної
ділянки (об'єкта будівництва), обов'язкові для врахування при
відведенні земельної ділянки та/або проектуванні цього об'єкта;
{ Статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
намір забудови (земельної ділянки, території) - заява
(клопотання) фізичної або юридичної особи, подана у встановленому
законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або певної
території із зазначенням призначення будівлі, споруди та
орієнтовних характеристик забудови; { Статтю 1 доповнено абзацом
дев'ятнадцятим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008 }
замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності
або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому
законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для
здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення)
об'єкта містобудування; { Статтю 1 доповнено абзацом двадцятим
згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
громадське обговорення - процедура, спрямована на врахування
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних
громад та держави при плануванні і забудові територій відповідно
до вимог цього Закону; { Статтю 1 доповнено абзацом двадцять
першим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
громадські слухання - форма громадського обговорення проекту
містобудівної документації, місцевих правил забудови; { Статтю 1
доповнено абзацом двадцять другим згідно із Законом N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 }
погоджувальна комісія - комісія, що утворюється під час
проведення громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень)
фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави до
проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови і для
прийняття узгоджених рішень; { Статтю 1 доповнено абзацом двадцять
третім згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
проектна декларація - цей термін використовується у значенні
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
( 978-15 ). { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 }Переглянути повністю Закон України Про планування і забудову територій