Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  Закон України Про планування і забудову територій
  З А К О Н  У К Р А Ї Н И

  Про планування і забудову територій


   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.250 ) 
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 109-V ( 109-16 ) від 12.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.412
  N 434-V ( 434-16 ) від 12.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.70
  N 703-V ( 703-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 21, ст.287
  N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
  N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
  N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 17, ст.236
  N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257 }
  { Щодо визнання конституційними окремих положень див.
  Рішення Конституційного Суду
  N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 -
  зміни діють до 1 вересня 2012 року
  N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
  N 2504-VI ( 2504-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 1, ст.5
  N 2625-VI ( 2625-17 ) від 21.10.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.73 }

  Цей Закон встановлює правові та організаційні основи
  планування, забудови та іншого використання територій і
  спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів з
  урахуванням громадських і приватних інтересів. { Преамбула в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }


   Р о з д і л I 
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1. Визначення термінів
  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
  значенні:
  територія - частина земної поверхні у визначених межах
  (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та
  створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з
  повітряним простором та розташованими під нею надрами;
  планування територій - процес регулювання використання
  територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної
  документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;
  містобудівна документація - затверджені текстові і графічні
  матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше
  використання територій, з урахуванням яких визначається цільове
  призначення земель; { Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону
  N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  проектна документація - затверджені текстові та графічні
  матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні,
  архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а
  також кошториси об'єктів будівництва;
  Генеральна схема планування території України - містобудівна
  документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та
  використання території України;
  схема планування території - містобудівна документація, яка
  визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого
  використання відповідних територій адміністративно-територіальних
  одиниць, їх окремих частин;
  генеральний план населеного пункту - містобудівна
  документація, яка визначає принципові вирішення розвитку,
  планування, забудови та іншого використання території населеного
  пункту;
  детальний план території - містобудівна документація, що
  визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших
  ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні
  обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів
  містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів,
  кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених
  пунктів; { Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 509-VI
  ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  проект забудови територій - документація, що поєднує
  властивості містобудівної та проектної документації, яка
  розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд;
  об'єкти планування - територія України, території
  адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі
  земельні ділянки;
  суб'єкти планування - органи державної влади та органи
  місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи;
  регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким
  встановлюється загальний для територій і населених пунктів
  області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та
  Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки
  Крим, міст обласного значення) порядок планування, забудови та
  іншого використання територій і окремих земельних ділянок;
  місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким
  встановлюється порядок планування і забудови та іншого
  використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік
  усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого
  використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон,
  визначених планом зонування;
  інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних,
  транспортних споруд і комунікацій;
  червоні лінії - визначені в містобудівній документації
  відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та
  запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території
  мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;
  лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній
  документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних
  ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших
  територій;
  містобудівне обґрунтування - вид містобудівної документації,
  в якому відповідно до державних будівельних та інших норм,
  стандартів і правил, положень містобудівної документації
  визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної
  ділянки (об'єкта будівництва), обов'язкові для врахування при
  відведенні земельної ділянки та/або проектуванні цього об'єкта;
  { Статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом
  N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  намір забудови (земельної ділянки, території) - заява
  (клопотання) фізичної або юридичної особи, подана у встановленому
  законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або певної
  території із зазначенням призначення будівлі, споруди та
  орієнтовних характеристик забудови; { Статтю 1 доповнено абзацом
  дев'ятнадцятим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від
  16.09.2008 }
  замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності
  або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому
  законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для
  здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення)
  об'єкта містобудування; { Статтю 1 доповнено абзацом двадцятим
  згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  громадське обговорення - процедура, спрямована на врахування
  законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних
  громад та держави при плануванні і забудові територій відповідно
  до вимог цього Закону; { Статтю 1 доповнено абзацом двадцять
  першим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  громадські слухання - форма громадського обговорення проекту
  містобудівної документації, місцевих правил забудови; { Статтю 1
  доповнено абзацом двадцять другим згідно із Законом N 509-VI
  ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  погоджувальна комісія - комісія, що утворюється під час
  проведення громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень)
  фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави до
  проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови і для
  прийняття узгоджених рішень; { Статтю 1 доповнено абзацом двадцять
  третім згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
  проектна декларація - цей термін використовується у значенні
  Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
  майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
  ( 978-15 ). { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
  N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 }  Переглянути повністю Закон України Про планування і забудову територій