Про організацію

Громадська організація «Асоціація підприємців м. Києва» була створена під назвою «Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм» 19 листопада 2009 року. Організацію було перейменовано в 2012 році у зв’язку з розширенням сфери діяльності.

Читать полностью...
Нормативно-правова база

Акти Кабінета Міністрів

  Наші сторінки

  За консультацією

  01.04.2014

  altПідприємці Приморська (Запорізька область) звернулись до нас за консультацією щодо створення громадських об’єднань...

  Яку радо надаємо:

  1 січня 2013 року набув чинності новий Закон України «Про громадські об’єднання» (Далі – Закон), який визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

  Законом скасовано поділ громадських організацій на всеукраїнські, регіональні та місцеві, а процедура їх реєстрації уніфікована з процедурою реєстрації інших юридичних осіб.

  Як вказано в ст. 1 Закону громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як:

  1. громадська організація

  або

  1. громадська спілка.

  Різниця між вказаними організаційно-правовими формами полягає у тому, хто може бути засновниками та учасниками таких громадських об’єднань.

  Так, громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Тоді як громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

  Отже, якщо Ви бажаєте, щоб членами громадського об’єднання були як юридичні, так і фізичні особи, Вам потрібно реєструвати громадську спілку, як організаційно-правову форму такого громадського об’єднання, при цьому засновником має бути юридична особа (в тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи), а кількість - не меш ніж дві (ч. 3 ст. 7 Закону).

  Ст. 7 Закону передбачає обмеження щодо юридичних осіб, які мають право бути засновниками громадського об’єднання (громадської спілки). Не можуть бути засновниками:

  1. юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа (ч. 4 ст. 7 Закону).
  2. юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (ч. 5 ст. 7 Закону).

  Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути (ч. 2 ст. 8 Закону):

  1. юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи;
  2. фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

  Факт досягнення згоди між співзасновниками про створення громадської спілки необхідно оформити протоколом установчих зборів (ст. 9 Закону). У такому протоколі необхідно вказати:

  1) дату та місце проведення установчих зборів;

  2) осіб, які брали участь в установчих зборах;

  Кількість таких осіб підтверджується реєстром осіб, які взяли участь в установчих зборах. У такому реєстрі при створенні громадської спілки необхідно вказати:

  • Повне найменування, ідентифікаційний код та юридична адреса юридичних осіб, які беруть участь в установі;
  • -Ф. І. О. осіб, уповноважених брати участь у таких зборах від імені цих юридичних осіб (керівників юридичних осіб або осіб, які діють від їх імені за дорученням).

  Дані завіряються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

  3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

  4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;

  Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка"). Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку (ч. 4 ст. 10 Закону).

  Власна назва громадського об'єднання не може містити:

  • найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
  • власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
  • інші позначення, використання яких обмежено законом;
  • слова "державний", "комунальний" та похідні від них;
  • використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;

  6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;

  Особа може бути обрана в якості керівника громадського об'єднання або члена органу його управління за наявності на те його згоди.

  7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;

  8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

  Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів (ч. 7 ст. 9 Закону).

  Реєстрація.

  Порядок реєстрації громадського об’єднання (громадської спілки) залежить від намірів здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

  Громадські об'єднання реєструються (повинні бути зареєстровані) або повідомляють про своє утворення у порядку, передбаченому цим Законом, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів (ч. 8 ст. 9 Закону).

  Для реєстрації до реєстраційних служби районних, районних у містах, міських міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції подаються (відправляються поштовим відправленням) за місцезнаходженням громадського об'єднання наступні документи:

  І. Для громадських об’єднань (громадських спілок), які мають наміри здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи.

  1. заяву про реєстрацію громадського об'єднання за формою, затвердженою наказом Мін'юсту від 14.12.2012 року № 1842/5;

  Підписується керівником або особою (особами), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Дійсність підпису засвідчується нотаріально.

  2) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням перерахованих вище вимог;

  3) статут (у двох примірниках);

  4) відомості про керівні органи громадського об'єднання:

  - Ф. І. О. і дата народження керівника і членів інших керівних органів;

  - Посади в керівних органах;

  - Контактний номер телефону чи інших засобів зв'язку;

  - Відомості про особу (осіб ) , яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій (якщо особа не було присутнє на установчих зборах , необхідним буде також його письмову згоду на призначення представником об'єднання).

  (Підписується керівником або особою ( особами), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій).

  5) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

  Підписується керівником або особою (особами), що має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

  Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб (ч. 5 ст. 12 Закону)

  У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (ч. 6 ст. 12 Закону).

  На підставі поданих документів реєстраційна служба управління юстиції проводить їх правову експертизу на предмет відповідності вимогам законодавствам. За результатами експертизи складається правовий висновок, який підписується спеціалістом управління юстиції, на якого покладено функції з легалізації об'єднань громадян, узгоджується начальником відділу (сектору), що відповідає за це (за його наявності), та затверджується начальником реєстраційної служби.

  На підставі правового висновку управлінням юстиції приймається одне з таких рішень:

  А ) Про відмову в реєстрації. Підстави:

  - Наявність в статуті чи в рішеннях, відображених в протоколі установчих зборів, положень, які не відповідають Конституції чи ст. 4 Закону «Про громадські об'єднання»;

  - Порушення вимог ст. 7 , 10 Закону «Про громадські об'єднання», що стосуються складу засновників та найменування громадського об'єднання.

  Б) Про направлення документів на доопрацювання. Підстави:

  - Невідповідність поданих документів вимогам ст. 8, 9, 11 Закону «Про громадські об'єднання» (встановлюють вимоги до членства в громадських об'єднаннях, протоколу установчих зборів та статуту об'єднання);

  - Виявлення в статуті положень, що суперечать ст. 4 Закону «Про громадські об'єднання»;

  - Наявність обмежень на зайняття посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як керівник, посадові особи інших керівних органів громадського об'єднання;

  - Невідповідність відомостей, зазначених в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у документах, поданих для проведення реєстрації громадського об'єднання.

  В) Про залишення документів без розгляду по суті. Підстави:

  - Документи подані не в повному обсязі;

  - Неповнота відомостей у поданих документах, яку не можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті;

  - Документи подані особою, яка не має на це повноважень;

  - Документи подані з порушенням 60 - денного терміну подання документів для реєстрації громадського об'єднання;

  - Громадське об'єднання в шестимісячний термін після отримання рішення про відмову в реєстрації або про направлення документів на доопрацювання не подала уповноваженому органу з питань реєстрації виправлені документи .

  У разі прийняття зазначених рішень особі, уповноваженій представляти об'єднання, видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення):

  - Копія рішення у формі наказу;

  - Мотивований висновок за результатами правової експертизи (у разі прийняття рішення про відмову в реєстрації);

  - Один примірник статуту та документи , подані для реєстрації (крім тих , до яких висловлені зауваження).

  У разі відмови в реєстрації з причини наявності в статуті чи в рішеннях, відображених в протоколі установчих зборів положень, які не відповідають Конституції чи ст. 4 Закону «Про громадські об'єднання», примірник статуту і документи не видаються. У разі залишення документів без розгляду по суті повертаються всі документи, подані на реєстрацію.

  Г) Про реєстрацію громадського об'єднання. Підстава - відсутність перерахованих вище зауважень.

  У разі прийняття рішення про реєстрацію особі, уповноваженій представляти об'єднання, видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення):

  - Виписка з ЄДР;

  - Свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадського союзу ;

  - Один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.

  Крім того, відомості про зареєстроване громадському об'єднанні вносяться до Реєстру громадських об'єднань і в ЄДР.

  Нормативно встановлений термін прийняття одного з вищевказаних рішень - 7 робочих днів з моменту отримання пакету документів. Строк для усунення виявлених недоліків - 6 місяців. Термін розгляду документів після усунення недоліків - 5 робочих днів.

  Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані зареєструватися в органах доходів і зборів (ч. 3 ст. 23 Закону)

  ІІ. Для громадських об’єднань (громадських спілок), які мають наміри здійснювати свою діяльність без статусу юридичної особи.

  1) заяву про повідомлення про створення громадського об'єднання за формою, затвердженою наказом Мін'юсту від 14.12.2012 року № 1842/5;

  Підписується засновниками громадського об'єднання або особою (особами), уповноважені представляти його. Дійсність підписів завіряється нотаріально.

  2) примірник оригіналу або нотаріально завірена копія протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням перерахованих вище вимог;

  3) відомості про засновників громадського об'єднання:

  - Ф. І. О., дата народження, адреси місця проживання фізичних осіб - засновників;

  - Або найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи - засновника.

  4) відомості про особу (осіб ), уповноваженому представляти громадське об'єднання:

  - Ф. І. О.;

  - Дата народження;

  - Контактний номер телефону та інших засобів зв'язку;

  - Письмова згода особи на визначення його представником громадського об'єднання.

  На підставі поданих документів реєстраційна служба управління юстиції приймає одне з таких рішень:

  А) Про неприйняття повідомлення про створення громадського об'єднання. Підстави:

  - Наявність в статуті чи в рішеннях, відображених в протоколі установчих зборів, положень, які не відповідають Конституції чи ст. 4 Закону «Про громадські об'єднання»;

  - Невідповідність поданих документів вимогам ст. 7 - 10 Закону «Про громадські об'єднання».

  У разі прийняття такого рішення засновникам громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженому його представляти, не пізніше наступного дня видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) копія цього рішення. Таке рішення має бути вмотивованим і містити вичерпні підстави неприйняття повідомлення про утворення.

  Б ) Про прийняття повідомлення про створення громадського об'єднання. Підстава - відсутність перерахованих вище недоліків.

  У разі прийняття такого рішення засновникам громадського об'єднання або особі (особам), уповноваженому його представляти, не пізніше наступного дня видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) копія цього рішення. Відомості про громадському об'єднанні вносяться до Реєстру громадських об'єднань.

  Нормативно встановлений термін прийняття одного з вищевказаних рішень - 5 робочих днів з моменту отримання пакету документів. Термін розгляду документів після усунення виявлених в них недоліків - 3 робочі дні.

  Реєстрація в органах доходів і зборів не передбачена.

  Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно.

   

  Добавить комментарий


  Защитный код
  Обновить